Cinco Paul

Cinco Paul

Tiểu sử

Cinco Paul is a writer and producer known for the films: "Gru - Despicable Me" (2010), "Gru - Despicable Me 2" (2013) and "Horton" (2008).

Được biết đến: Writing

Sinh nhật: 1964-05-05

Nơi Sinh: Phoenix, Arizona, USA

Còn được Biết đến Như: